اطلاعات مورد نیاز ذیحسابی
13 اسفند
97

اطلاعات مورد نیاز ذیحسابی

ذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت ..

ثبت دیدگاه