مالیات بر ارزش افزوده
14 آبان
97

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان در قبـال اسـتفاده از خـدمات عمـومی دولتـی می‌پردازند.

ثبت دیدگاه