اثــرات رایانش ابــری بر حســابداری و حسابرسی
09 دی
97

اثــرات رایانش ابــری بر حســابداری و حسابرسی

اگر افراد حرفه ای حســابداری به این نتیجه برسند که رایانش ابری، همان نوشیدنی قدیمی برونســپاری در قالب بطریهای جدید اســت

ثبت دیدگاه