حسابداری بازرگانی - مقاله حسابداری بازرگانی کاربردی
24 دی
97

حسابداری بازرگانی - مقاله حسابداری بازرگانی کاربردی

واحدهای اقتصادی ازنظر نوع فعالیت به سه دسته، مؤسسات خدماتی، مؤسسات بازرگانی و مؤسسات تولیدی تقسیم می‌شوند..

ثبت دیدگاه