اصطلاحات انگلیسی حسابداری (انگلیسی به فارسی)
21 آبان
97

اصطلاحات انگلیسی حسابداری (انگلیسی به فارسی)

در هر رشته آشنایی با اصطلاحات تخصصی آن رشته از الزامات می باشد که در این مقاله می توانید از اصطلاحات تخصصی رشته حسابداری استفاده نمایید.

ثبت دیدگاه