حسابداری شرکت
11 آبان
97

حسابداری شرکت

اولین قانون تجارى که در آن از شرکت‌های تجارى صحبت شده، قانون سال ١٣٠٣می‌باشد. سپس در سال ١٣٠٤قوانین تجارى خاصى به تصویب رسید.

ثبت دیدگاه